Auditor LSUP Karsa Bhakti Persada

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column]

SRIYANTO

NAMA LENGKAP

Siryanto Soegito

NOMOR REG AUDITOR

KBP.PAR.2 – 003.43.2014

AUDITOR BIDANG

Hotel

Restoran & Rumah Makan

Satyawan

NAMA LENGKAP

Satyawan Hambari

NOMOR REG AUDITOR

KBP.PAR.2 – 004.63.2014

[/vc_row]
Ade

NAMA LENGKAP

Ade Mardiah Hayati

NOMOR REG AUDITOR

KBP.PAR.2 – 005.71.2014

DODDY

NAMA LENGKAP

R. Handojo Widodo

NOMOR REG AUDITOR

KBP.PAR.2 – 006.70.2014

YENAWATY

NAMA LENGKAP

C. Yenawaty Budirahardja

NOMOR REG AUDITOR

KBP.PAR.3 – 001.65.2014

asep

NAMA LENGKAP

Asep Sudrajat

NOMOR REG AUDITOR

KBP.PAR.3 – 002.64.2014

Dwi Supriyadi

KBP.PAR.3 – 003.69.2014

NILAWATI

Sri Nilawati

KBP.PAR.3 – 004.65.2014.

Marwoto

KBP.PAR.3 – 005.51.2014.

DONO

Sri Sedono

KBP.PAR.3 – 006.82.2014

Hotel

Restoran & Rumah Makan

SUTARJONO

Sutarjono

KBP.PAR.3 – 007.71.2016

BOBBY RENALDI

R. Bobby Renaldi Arifin

KBP.PAR.3 -008.68.2016

DIAN N. SANI

Dian Nuzuliah Sani

KBP.PAR.3 – 009.65.2016

HANI PRAMUDYAWATI

Hani Pramudyawati

KBP.PAR.3 – 010.71.2016

HESTI

Hesti Irmawati.

KBP.PAR.3 – 011.78.2016.

MARCUS SUSILARTO

Marcus Susilarto

KBP.PAR.3 – 012.59.2016

Yulianto Amd. Par, SE

KBP.PAR.3 – 013.73.2014

Restoran & Rumah Makan.

FAHRUR_001

Fahrur Rosidi

KBP.PAR.3 -014.71.2015

Jasa Boga

Syah Johan Darussalam

KBP.PAR.3 – 015.47.2015

Jasa Boga

HEYDEN PARTONO LUBIS

Heyden Partono Lubis.

KBP.PAR.3 – 016.64.2016

RINI RESNIAWATI, CHA

Rini Resniawati

KBP.PAR.3 – 017.74.2016.

Deny Wakhyudi Bustomi

KBP.PAR.3 – 018.63.2015.

Restoran & Rumah Makan

Jasa Boga

ACHMAD NOER ARDAN

Achmad Noer Ardan.

KBP.PAR.3 – 019.70.2016

MAYA M.J LARASATI

Maria Julia Larasati

KBP.PAR.3 – 020.67.2016

Denny Sisgandhi Sukaryaditisna

KBP.PAR.3 – 021.66.2014

Oggi

Oggi Gunadi Mawahiburahman

KBP.PAR.3 – 022.75.2016

MAILANSYAH RIDUAN, CHA - KBP.PAR.1030.78.2016

Mailansyah Riduan

KBP.PAR.3 – 024.78.2016

DASEP SUPRIATNA

Dasep Supriatna Bharly

KBP.PAR.3 – 025.70.2016

RUDY ACHMAD BUHERI - KBP.PAR.1033.81.2016

Rudy Achmad Buheri

KBP.PAR.3 – 026.81.2016

AKBAR JAZIR BURHAN

Akbar Jazir Burhan

KBP.PAR.3 – 027.63.2016

INTAN_001

Intan Rahasari

KBP.PAR.3 – 028.74.2016